“Tự xây dựng cách phân tích sâu hơn để Đánh giá chuyên sâu các góc cạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp và trở thành nhà phân tích tài chính thành công. ”

Trong 3 thập kỷ qua, tôi đã có vinh dự được làm việc với hàng trăm chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các CEO. Tôi chân quý trải nghiệm này và đã học được nhiều điều. Thật không may tôi đã nhận ra một sự thật phổ biến giữa các vị lãnh đạo, quản lý lại chính là sự thiếu nhạy bén cơ bản về tài chính và kế toán.

3 key words phân tích tài chính

Key 1

khả năng
sinh lợi

Key 2

Dòng tiền

Key 3

Cấu trúc
tài chính

“Mổ xẻ ý nghĩa đằng sau các con số, bằng việc phân tích ngành & đào sâu vào hoạt động kinh doanh của từng công ty .”

8 mục tiêu tuyệt vời của khóa học

 • 01

  Thấu hiểu doanh nghiệp bằng việc thực hiện phân tích báo cáo tài chính. Biết cách phân tích một doanh nghiệp. Hiểu điều gì thúc đẩy giá trị của công ty.

 • 02

  Thực hành tính toán các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu tài chính trước sau, cơ cấu vốn, cơ cấu tài sản, tỷ lệ Thanh khoản, Khả năng thanh toán, chỉ số khả năng sinh lời và tăng trưởng… để phân tích hiệu quả hoạt động của một công ty trên Model File Excel nâng cao bằng Power Quert và Pivot Table, sau đó là phân tích nhận định chúng.

 • 03

  Tự tin sử dụng Power Query và Pivot Table để tính toán các chỉ số tài chính.

 • 04

  Thành thạo các thao tác tổng hợp, phân tích, trích lọc dữ liệu.Tạo lập báo cáo phân tích tài chính hoàn chỉnh. Thiết lập và trình bày các bảng tính chuyên nghiệp.

 • 05

  Đánh giá xem một dự án có khả thi hay không thông qua kỹ thuật Giá trị hiện tại ròng.

 • 06

  Thực hiện phân tích theo ngành.

 • 07

  Quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Tránh thất bại trong việc lựa chọn cổ phiếu do đầu tư vào những doanh nghiệp bị thổi phồng. Đầu tư an toàn dài hạn từ một doanh nghiệp tốt kinh doanh hiệu quả, lành mạnh về tài chính, có giá trị nội tại cao hơn giá trị thị trường.

 • 08

  Đa dạng hoá cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt để có một danh mục đầu tư hiệu quả.

  lợi ích khóa học

  ic1
  Thành thạo đọc hiểu, phân tích ý nghĩa ẩn sau các con số.
  ic2
  Tối ưu hóa chi phí, chuẩn bị nguồn vốn đồng thời tối ưu tốt nhất lợi nhuận.
  ic3
  Quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt
  ic4
  Đầu tư an toàn dài hạn, đưa doanh nghiệp phát triển lành mạnh về tài chính

  MODULE I: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP TRÊN BCTC

  Phần 1Đọc hiểu báo cáo tài chính đã được kiểm toán

  1. Các loại ý kiến kiểm toán

  1.1. Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần

  • Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần
  • Ý kiến kiểm toán có đoạn ‘Vấn đề cần nhấn mạnh”
  • Ý kiến kiểm toán có đoạn “Vấn đề khác

  1.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

  1.3. Từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán

  1.4. Ý kiến trái ngược

  2. Hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)

  2.1. Bảng cân đối kế toán

  2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  2.4. Các thuyết minh trong báo cáo tài chính

  • Thuyết minh về “Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu”
  • Các thuyết minh “nhạy cảm”
  • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán
  • Thay đổi chính sách kế toán
  • Giao dịch với các bên liên quan
  • Giả định hoạt động liên tục
  • Các khoản nợ tiềm tàng
  • Thuyết minh về công cụ tài chính
  • Các số liệu so sánh: Phân loại/Trình bày lại/Điều chỉnh lại
  • Các khoản mục khác: thường chứa các giao dịch bất thường
  3. Mối quan hệ giữa các báo cáo trong Hệ thống báo cáo tài chính
  • Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Mối quan hệ giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Phần 4Ứng dụng Phân tích tài chính các nhóm ngành phổ biến trên thị trường chứng khoán

  • Bảo hiểm/Bán lẻ/Viễn thông
  • Ngành điện, ngành thép và dầu khí
  • Bất động sản và xây dựng
  • Dịch vụ tài chính
  • Dược phẩm và y tế
  • Hàng và dịch vụ công nghiệp
  • Hàng cá nhân và gia dụng
  • Thực phẩm và đồ uống
  • Ô tô và phụ tùng

  Phần 5Viết báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp

  • Kết thúc việc phân tích là giai đoạn cuối cùng của quá trình phân tích
  • Tiến hành lập báo cáo phân tích, báo cáo kết quả phân tích tài chính
  • Thuyết trình bảo vệ kết quả

  Phần 2Phân tích tài chính tín dụng và dự báo tài chính

  1. Phân tích tín dụng
  • Các chỉ số trong bảng cân đối kế toán
  • Các chỉ số trong báo cáo hoạt động kinh doanh
  • Các chỉ số trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Sự kết hợp các chỉ số
  • Các chỉ số liên quan đến rủi ro tín dụng
  2. Phân tích vốn chủ sở hữu
  • Mô hình chiết khấu cổ tức
  • Chỉ số giá trên thu nhập
  • Hệ số P/E định giá chứng khoán
  • Công thức Du pont
  • Định giá qua tái cấu trúc doanh nghiệp
  3. Xây dựng dự báo
  • Xây dựng dự báo cáo tài chính cho năm sau
  • Phân tích độ nhạy với dự toán báo cáo tài chính
  • Các dự toán báo cáo tài chính
  • Những báo cáo dự toán cho mục đích thâu tóm

  Phần 3Làm sạch và gột rửa báo cáo tài chính

  1. Làm sạch và quản trị lợi nhuận
  • Lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kế toán
  • Xác định thu nhập hoạt động
  2. Ghi nhận doanh thu và chi phí
  • Các phương pháp ghi nhận doanh thu
  • Điều chỉnh thu nhập
  • Các phương pháp ghi nhận chi phí
  • Kế hoạch trì hoãn lợi nhuận
  • Ghi nhận thu nhập
  • Làm dối các con số mang tính hệ thống
  3. Ứng dụng và giới hạn của EBITDA
  • Cách xác định Ebit
  • Cách xác định Ebitda
  • Ebitda ảnh hưởng đến phân tích tín dụng
  • Lạm dụng Ebitda
  • Vốn lưu động trong phân tích sự lưu chuyển của dòng tiền
  4. Nghiệp vụ mua bán và sáp nhập
  • Tối đa hóa lợi nhuận sau sáp nhập
  5. Gột rửa gian lận phù phép trên BCTC
  • Xác định các mô hình liên kết công ty mẹ con
  • Lợi nhuận nhỏ và chiến lược Big bath
  • Tối đa hóa kỳ vọng tăng trưởng
  • Giám các khoản nợ tiềm tàng

  MODULE II: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

  Phần 1Bản chất và Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong Power Query

  • Khi nào sử dụng Power Query? Cách hoạt động của Power Query
  • Nguyên tắc làm sạch dữ liệu của Power Query
  • Kỹ thuật xử lý trong Power Query khi (lỗi dữ liệu, biến đổi dữ liệu, hợp nhất và tự động hoá, xây dựng data module)

  Phần 2Bản chất của Pivot Table và ứng dụng

  • Pivot Table là gì? Khi nào sử dụng Pivot Table
  • Các ứng dụng của Pivot Table (sắp xếp dữ liệu, xây dựng biểu đồ, lọc dữ liệu, tạo Dashbroad, Design Pivot Table, thay đổi cấu trúc từ “range” sang “table”, nhóm dữ liệu…)

  Phần 4Thực hành xây dựng model và phân tích

  Phần 3Thực hành tính toán các nhóm chỉ số tài chính trên excel

  1. Chỉ tiêu kinh doanh
  2. Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
  • Chỉ số EPS (Earning Per Share) – Lợi nhuận sau thuế mà các nhà đầu tư thu được từ 1 cổ phiếu
  • Hệ số BV (Book Value) – Giá trị sổ sách
  • Hệ số P/E (Price to Earning ratio) – Chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu
  3. Chỉ số sinh lời
  • ROA (Return On Asset) – Lợi nhuận trên tổng tài sản
  • ROE (Return On Equity) – Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
  • ROS (Return On Sales) – Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
  • GOS (Gross on Sales) – Lợi nhuận gộp
  4. Cơ cấu vốn
  • DAR – Tỷ số nợ trên tổng tài sản
  • Nợ/ VCSH (Hệ số nợ phải trả trên hệ số vốn chủ sở hữu)
  • VAY/ VCSH (Hệ số vay trên hệ số vốn chủ sở hữu)
  5. Cơ cấu tài sản
  • Vòng quay các khoản phải thu
  • Vòng quay hàng tồn kho
  • Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản
  • Tài sản dài hạn/tổng tài sản
  6. Khả năng thanh toán
  • Hệ số thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ Ngắn hạn)
  • Hệ số thanh toán nhanh (Tiền + CN phải thu/ Nợ ngắn hạn)
  • Hệ số thanh toán tức thời (Tiền + các khoản tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn)

  GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC

  Chuyên gia 1: TRỊNH MẠNH CƯỜNG_CFA

  Giảng viên cao cấp Taca Holdings
  Chuyên gia cao cấp Tài chính, Đầu tư, M&A

  Trưởng phòng phân tích Đầu tư IPA Asset Management

  Trưởng bộ phận Đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp ABBank

  Chuyên viên tài chính Công ty CP đầu tư Quốc tế Viettel

  ĐĂNG KÝ HỌC

  GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC

  Chuyên gia 2: PHAN ĐỨC HÂN

  Giảng viên cao cấp Taca Holdings
  Chuyên gia cao cấp Power Bi, Power Query.

  Giám đốc điều hành tại Flexfit

  Giám đốc điều hành tại tập đoàn NIG

  Giám đốc dự án xây dựng hệ thống báo cáo trên Power BI của nhãn hiệu thời trang Canifa

  ĐĂNG KÝ HỌC

  những ai nên tham gia khóa học?

  Hãy tham gia ngay khóa học nếu bạn là

  01. Các quản lý kế toán, kế toán trưởng, chuyên viên phân tích tài chính

  Người đang muốn trở thành một chuyên viên phân tích chuyên nghiệp, thấu hiểu ý nghĩa của các con số. Trở thành cố vấn đắc lực cho BGĐ và phát triển phòng ban tài chính.

  02. Nhà đầu tư tài chính, chủ doanh nghiệp, người làm kinh doanh

  Người muốn làm chủ mọi rủi ro và từng bước giành chiến thắng trong “trò chơi tiền bạc bằng những quyết định đầu tư khôn ngoan.

  03. Chuyên viên ngân hàng, tín dụng

  Người muốn nắm rõ bức tranh tài chính doanh nghiệp, để từ đó đưa ra các quyết định, tư vấn thông minh cho khách hàng.

  02. Nhà đầu tư tài chính, chủ doanh nghiệp, người làm kinh doanh

  Người muốn làm chủ mọi rủi ro và từng bước giành chiến thắng trong “trò chơi tiền bạc bằng những quyết định đầu tư khôn ngoan.

  04. Chuyên viên quản trị rủi ro, Các kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ

  Người muốn nắm rõ mọi con số doanh nghiệp, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, để đưa ra những tư vấn, định hướng giúp công ty phát triển

  THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  Khai giảng: Ngày 09/07/2022.

  Lịch học: Chiều thứ 7 và Ngày chủ nhật.

  Địa điểm: Online Trực Tuyến – Phần mềm Zoom Meeting Pro

  Tổng số buổi: 10 buổi

  Học phí: 7.500.000 VNĐ

  Ưu đãi: Vui lòng đăng ký để nhận ưu đãi lên tới 20%

  Hotline: 0985 611 911 – 0962 511 911 giải đáp và tư vấn hoàn toàn miễn phí Khóa học Phân tích Tài chính. Hãy liên hệ với TACA để nhanh chóng thành thạo Phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu dựa trên BCTC của doanh nghiệp.

  Hẹn gặp lại Anh/Chị tại lớp học!

  Taca – Kiến tạo sự vượt trội!

   Đăng ký Khóa học
   Phân tích Tài chính

   * Chọn hình thức học

   VIDEO KHÓA HỌC

   HIÌNH ẢNH KHÓA HỌC

   bạn đã sẵn sàng!

   Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để trở thành chuyên viên phân tích tài chính xuất sắc, một nhà đầu tư khôn ngoan. Bạn muốn đánh giá chuyên sâu các góc cạnh tài chính doanh nghiệp và thoát khỏi những giao dịch tốn kém hãy tham gia ngay khóa học này.

   ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU!

   ĐĂNG KÝ HỌC